BID-processen skapar samarbete över landet

Det var fullsatt i konferenssalen på Konferenscenter i Malmö.

BID Sofielund stod som värd vid det första samverkansmötet för aktörer inom BID. Deltog gjorde kolleger från Göteborg och Stockholm i början av februari. Fastighetsägare, föreningar, politiker, tjänstemän, poliser och byalagsrepresentanter samlades för att berätta om erfarenheter, framgångar och hinder i sina pågående processer.

– Jag är här för att bli inspirerad och lära mig av de goda exemplen. Samverkan är ett luddigt uttryck, men att döma av dagens program så kommer mycket att klarna, sa Britt Bergström från Göteborgs stads bostadsaktiebolag när hon var på väg in i Kompetenscenters konferenslokal på Nobelvägen i Malmö.

Hjalmar Falck, verksamhetschef på BID Sofielund, och Helena Holmberg från BID Gamlestaden i Göteborg, var initiativtagare till seminariet. De hade räknat med ett tjugotal deltagare men i själva verket kom nästan hundra.

I december förra året vann BID Sofielund första pris i den internationella tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA) på ett tema som handlade om insatser för att minska ungdomskriminaliteten i ett område. Färsk statistik visar att antalet anmälda våldsbrott har minskat i Sofielund, många i de kriminella nätverken har lagförts och återväxten av unga kriminella är nästan inte mätbar.

Sofielund har klassats som ett av 23 utsatta områden i landet men utvecklingen har gjort att det snart kan strykas från listan.

Politiskt stöd

BID Sofielunds framgångsrika sätt att samarbeta med polis, politiker och myndigheter var punkter under seminariet. Andreas Schönström (S) och Roko Kursar (L) påpekade att politikerna stöder den fortsatta processen. De beskrev Sofielund för tio år sedan som ett ”laglöst land” men att man nu har tagit tillbaka kontrollen över området.

Andy Roberts, lokalpolisområdeschef Malmö Norr, och Freddy Nilsson, kommunpolis, har varit med i BID Sofielund sedan starten för drygt fem år sedan. De beskrev hur de brottsförebyggande insatserna har vänt trenden och skapat ökad trygghet i kvarteren runt Sevedsplan.

”Tillsammans” är ett ledord för att beskriva en BID-process och Malmö stads projekt Tryggare Malmö är ett exempel på att ”ensam inte är stark, bara ensam”. I projektet samordnas insatser från stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, tillståndsenheten, arbetsmiljöförvaltningen, tullverket, räddningstjänsten, polisen, skatteverket och kronofogden.

Stopp för osund konkurrens

– Det har varit framgångsrikt att arbeta över förvaltningsgränserna, intygade Simon Chrisander (L), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Med våra samlade åtgärder har vi kunnat förhindra osund konkurrens och visa att det lönar sig att göra rätt. Vi har bland annat kunnat sätta stopp för illegal hantering av hundra ton livsmedel.

Joel Persson, miljöinspektör, berättade om de lyckade insatserna mot svartklubbar, spelklubbar och rökkaféer som etablerat sig längs en gata i Sofielund.

– Nyligen gjorde vi ett planerat tillslag mot en av svartklubbarna. Polisen gick in för att trygga insatsen och kontrollera eventuella nödutgångar. Skatteverket beslagtog kassaapparaten, tillståndsenheten hittade smuggelsprit och cigaretter och fastighetsägaren fälldes för olaglig uthyrning. Nu undersöker vi butiker som säljer hälsovådliga skönhetsprodukter och läkemedel utan tillstånd. Men vi har också kunnat hjälpa svartklubbar att bli vita.

Rensat i Rinkeby

Ulf Malm, vd för föreningen Fastighetsägare i Järva, lyfte också fram betydelsen av myndighetssamverkan mot illegala verksamheter eftersom det även påverkar den grova brottsligheten. Han kunde visa statistik över hur bostadsinbrotten minskat och tryggheten därmed ökat med 17 procentenheter sedan BID Järva startade 2007. Han visade också bilder på ett konkret exempel från en källarlokal i Rinkeby. Fastighetsägaren tvingades sanera det som var ett smutsigt tillhåll med hantering av knark, vapen och tjuvgods. Resultatet blev rensade och städade källargångar som hyresgästerna vågade vistas i.

Forskning från dag ett

Redan från starten har arbetet i BID Sofielund följts av forskare vid Malmö universitet, och detta lyftes fram som en viktig poäng när föreningen vann sitt europeiska pris nyligen. Brottsförebyggande rådet (Brå) finansierar fortsatt forskning.

Anna-Karin Ivert, biträdande professor, och Karl Kronkvist, doktorand, visade hur bland annat kameraövervakning, ökad belysning och åtgärder mot klotter och nedskräpning har stärkt tryggheten hos de boende i Sofielund.

– BID är en process som drivs på frivillig basis, sa Karl Kronkvist. Det finns ingen samlad lagstiftning att ta till. Det är den lokala brottsbilden som måste styra vilka åtgärder som ska sättas in.

– Det går heller inte att kopiera en BID-modell rakt av till ett annat område eller en annan stad, tillade Helena Holmberg, BID Gamlestaden.

Hon pekade också på svårigheterna för en organisation som BID att arbeta i ett område som lever med en blandning av kommunala och privata fastighetsägare, myndigheter och näringsidkare som alla är beslutsfattare.

Trygghetscertifiering

BID Sofielund har varit noga med att engagera de boende i Sofielund och det har bland annat lett till att Seveds förening har bildats av en grupp somaliska ungdomar. De ville starta ett fotbollslag och nu spelar de i division fyra. De arrangerar också dag- och nattvandringar i området och de ställde upp när Länsförsäkringar ordnade kurser i självförsvar för tjejer och i brandsäkerhet. Unga brandambassadörer informerar de boende om brandrisker och hur viktigt det är att ha en försäkring, och fungerande brandskydd.

Shuayb Warsame från Seveds förening berättade om intresset han mött tillsammans med Kenneth Johansson, trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Skåne.

– För oss var det självklart att vara med i BID Sofielund, det innebär att vi tjänar på minskade kostnader för skador, bränder samtidigt som vi med hjälp av trygghetscertifiering skapar trygga inomhusmiljöer, säger Kenneth.

BID – en innehållsrik förkortning

En avslutande fråga handlade om vad BID egentligen betyder. Det engelska originalet Business Improvement District är svåröversatt. I Malmömodellen talar man om Boende, Integration, Delaktighet. Pernilla Hallberg, fastighetsägare Centrala Hisingen, vill skriva processen som SID (med S för Samverkan) för att markera att det handlar om identifikation på individnivå.

Britt Bergström, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, var mycket imponerad av seminariets innehåll.

– Jag tar med mig mycket från dagen hem till Göteborg. “Med byråkratin som vapen mot svarta Malmö”. Vilken kraft det blir om man lyckat få alla dessa samhällsaktörer att kroka arm och jobba åt mot samma mål. Alla har sitt huvudansvar/uppdrag med lagar och förordningar men kraften ligger i att alla kompletterar varandras verksamheter. Då når man resultat! Jag ser också fram emot lagstadgade möjligheter att trygghetscertifiera fastigheter.

Text och foto: Marie Bosund Hedberg

BID-konceptet lyfte Gamlestaden i Göteborg

BID-konceptet är en grundsten för arbetet i Fastighetsägare Sofielund. BID står för Business Improvement Districts och är ett verktyg för stadsutveckling i många länder. För oss står BID även för Boende, Integration och Dialog.

BID är också grunden för Fastighetsägare i Gamlestaden i Göteborg. Den grundades redan 2001 och har inspirerat oss. För 15 år sedan handlade rubrikerna i Göteborgsmedierna om skottlossningar, och gängkrig, om en videobutik som sprängdes, om bilbränder och om Linda som fick en kula in genom köksfönstret och in i kylskåpet.

Efter att rapporten Gamlestaden 2016. Från förfall till pånyttfödelse. Dags för BIDs i Sverige? kom ut i november har Fastighetsägare i Gamlestaden mött ett mycket stort intresse för sitt arbete och den förändring som har ägt rum i Gamlestaden sedan millennieskiftet. Rubrikerna idag är av ett helt annat slag.

Läs mer

Här är några exempel det som har skrivits om Gamlestaden på senare tid:

Fastighetsbranschens samarbetsorgan Fastighetsägarna Stockholm tog i vintras fram en rapport om BID-inspirerat utvecklingsarbete, med Gamlestaden som första exempel. Den heter BIDs på svenska. Lokal fastighetsägarsamverkan

Samverkan ger energi i hållbarhetsprocess

Boende, Integration och Dialog

Jan Svärd, ordförande Fastighetsägare Sofielund, Stefan Håkansson, stf vd, E.ON, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande Malmö kommunstyrelse och Carina Svensson, ordförande VA Syd, undertecknade avsiktsförklaringen för lokalt hållbarhetsarbete i Sofielundsområdet. Foto: Marie Rasmusson

Fastighetsägare Sofielund har gått i spetsen för ett lokalt hållbarhetsarbete som kan bli en förebild för resten av landet. Fredagen den 17 februari undertecknades en avsiktsförklaring mellan föreningen, E.ON, Malmö stad och VA Syd kring konkreta insatser för att stärka Sofielundsområdet. Allt som görs ska ha en direkt påverkan på FNs hållbarhetsmål.

Genom avsiktsförklaringen knyts det lokala föreningslivet, det privata näringslivet, myndigheter och kommunala verksamheter tätare tillsammans.

– Namnteckningarna betyder att aktörerna vill hitta gemensamma lösningar och bidra efter sina egna kompetenser, säger Jan Svärd, ordförande i Fastighetsägare Sofielund.

BID-modellen för långsiktigt hållbar utveckling

Sedan 2013 har Fastighetsägare Sofielund arbetat efter en internationell modell för stadsutveckling, BID, som i Malmö står för Boende, Integration och Dialog. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i området och man fokuserar på boende och stadsutveckling, barns och ungas vardagsvillkor, sysselsättning, hälsa, levnadsvillkor och inflytande.

– Det här är ingen quick fix, förklarar Hjalmar Falck, heltidsanställd verksamhetsledare. Vi har ingen bortre tidsgräns utan arbetar medvetet långsiktigt för att alla som lever och bor i Sofielundsområdet ska trivas och känna sig trygga.

– Idén med BID finns även i Göteborg och Stockholm och vi samarbetar i våra nätverk. Det vi gör nu är ett rejält handslag och det är en styrka att vi har Malmö stad med oss, fortsätter han.

– Jag har ingenting emot att staten får tillgodogöra sig några goda exempel från Malmö, kommenterar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande. Finansdepartementet har visat intresse för Sofielundsprocessen och om lagen står i vägen för ett lyckat resultat kan man ändra på det.

Solpaneler och solcellsanläggningar

– I arbetet med att skapa ett hållbarare Sofielund har redan nio fastighetsägare tagit ett steg med att installera solpaneler, berättar Hjalmar Falck. Nu tar vi nästa steg för att se hur vi kan skapa solcellsanläggningar med andelsköp för boende och verksamheter i Sofielund och erbjudande om grön el för alla hushåll och fastighetsägare. På listan står även laddstolpar, arbetsmöten kring skyfallsproblem, grön-blå lösningar kring dagvattenhantering och hur vi kan hjälpa fastighetsägare med att få kontroll på sina energikostnader.

Socioekonomiska fördelar

– Sofielund är en av våra innovationsplattformar, säger Stefan Håkansson, tillförordnad vd, E.ON. Vi har funnits med vid byggen i Hyllie och Västra hamnen men här har vi gått från ambition till handling. I sådana här processer handlar det om människor och den energi de kan ge. Vi hoppas mycket på det som kommer ut av den här avsiktsförklaringen.

– Klimatinsatserna handlar inte bara om tekniska system som ska fungera, säger Per-Arne Nilsson, miljöförvaltningen. Det skapas synergieffekter så att frågorna glider ihop och det går inte att komma ifrån de socioekonomiska fördelarna om processen blir framgångsrik. Det lokala hållbarhetsarbetet i Sofielund intresserar även forskare från Malmö högskola, Lunds universitet och Naturskyddsföreningen som vill mäta effekterna av olika miljöinsatser. Genom avsiktsförklaringen förbinder sig aktörerna att avsätta en viss del av hållbarhetsvinsten till en fond som ska främja insatser mot utanförskap, arbetslöshet och för frågor som gagnar samhällsutvecklingen.

Text: Marie Bosund

Vidare läsning
Sydsvenskan – Samverkan för att få solceller och laddstolpar till Sofielund
Skånska Dagbladet – Klimatavtal ska ge ett grönare Sofielund

Arbetet i Sofielund och inte minst i Sevedsområdet har börjat ge resultat. En framgångsfaktor är partnerskapet som pågår inom Fastighetsägare Sofielund mellan stad, näringsliv, civilsamhälle och myndigheter. Sydsvenskan – Färre Malmöbor utsatta för brott men oron ökar

En skrift fylld av goda exempel

BIDS på svenska

BIDS på svenska är utgiven av Fastighetsägarna Stockholm. Läs den här!

Oavsett om du är på besök i en stadsdel eller bor där, så påverkas din uppfattning av området av ytorna mellan husen. Känslan av trivsel och trygghet är central. Många aktörer har inflytande och påverkan på stadsmiljöns utformning. Men fastighetsägare och kommuner är de två aktörer som har rådighet över stadsrummet, fastigheterna och fysiska miljöer mellan husen.

Läs om hur samverkan kan göra stadsmiljön bättre

Ett exempel på hur man kan tackla detta är Fastighetsägare Sofielund, som bildades 2014 på initiativ av Fastighetsägarna Syd och Malmö stad. Detta exempel ingår i BIDs på svenska, som är utgiven av Fastighetsägarna i Stockholm. Skriften vill visa hur det utifrån svenska förhållanden går att arbeta i samverkansformer inspirerade av det som internationellt ofta benämns Business Improvement Districts (BIDs). Hur ser det ut idag och vad kan göras bättre?

Skriften vänder sig särskilt till fastighetsägare, kommunpolitiker och tjänstemän. Ambitionen är att ge en introduktion till BIDs och att utifrån konkreta erfarenheter ge inspiration till fastighetsägare som funderar på att formalisera nya lokala samarbeten. Dessutom får kommuner tips om vad som är bra att tänka på för att främja BID-inspirerade samarbeten.

Läs den här!

Rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm i slutet av januari. Medverkade gjorde bland andra justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).