Enkät för fastighetsägare

Sedan september 2015 har det Vinnovafinansierade projektet Delad energi är dubbel energi arbetat med att underlätta etablering och stimulera cirkulära processer i Malmö stad.

Här kan du läsa mer om projektet.

Här finns en enkät som riktar sig till fastighetsägare och som Fastighetsägare BID Sofielund, som samarbetar med bland annat Malmö stad, E.ON, VA Syd och WSP ber  fastighetsägare att svara på

Enkät: Vad vill du att områdesvärdar ska göra i Sofielund?

Sofielundspatrullen

Djeyaa och Georgi ute på uppdrag i Sofielundspatrullen, där de bidar till att utveckla arbetet kring områdesvärdar.

Svara på vår enkät – vinn en biobiljett!

Sofielundspatrullen är ett föredöme för hela staden, och nu blir den en av sex trygghetspatruller i Malmö. Med tiden kan vi kanske också få se dem som områdesvärdar. Detta är nämligen tanken bakom en förstudie som finansieras av Tillväxtverket, där vi ska se hur vi kan pröva nya idéer, utöka samarbetet över gränserna och skapa utbyte med fler intressenter inom staden och regionen.

Förstudien görs i samverkan mellan miljöförvaltningen i Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund.

Ett hållbarare och klimatsmartare samhälle

Tankarna om att utöka Sofielundspatrullen till områdesvärdar bygger på att vi behöver skapa ett hållbarare och klimatsmartare samhälle, där resurser används effektivare. Sofielund är ett av många områden där man börjat titta på hur vi kan jobba med förnybar energi, energieffektivisering och minskade utsläpp från trafiken.

Därför vill vi testa och se om det går att skapa en patrull med fler funktioner inom skötsel, gemensamma transporter och trivsel – och skapa ännu flera jobb. Vi vill ju att Sofielund ska fortsätta vara det mest trivsamma och ett av de renaste områdena i staden.

Djeyaa och Georgi ute på uppdrag i Sofielundspatrullen, där de bidar till att utveckla arbetet kring områdesvärdar.

Svara på enkäten – vinn en biobiljett

Först måste vi ta reda på hur en utökning kan göras, och där är du viktig. Vill vi höra vad just du har för idéer och tankar kring en utveckling av Sofielundspatrullen.

Klicka här för att komma till enkäten!

Enkät: Vad tycker du som fastighetsägare i Sofielund om ”blågröna lösningar”?

Forskare från Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet undersöker nya vägar och tillvägagångssätt för att minska risken för översvämningar av fastigheter i Sofielund. Stadsdelen har ju lågt belägna kvarter och hög andel hårdgjord yta, och det gör risken stor att drabbas av översvämningar vid framtida skyfall. Dagens avloppssystem är inte utformat för att klara stora regnmängder. ”Blågröna lösningar” i form av dammar, skålformade gräsytor, gröna tak och regnbäddar skulle kunna ta hand om vattnet genom naturlig infiltrering eller fördröjning.

Enkät för fastighetsägare

Vi vill därför gärna att du som är fastighetsägare i Sofielund ska besvara en enkät. Den handlar om vad du känner till om översvämningsriskerna och hur du ställer dig till att skapa blågröna lösningar i dina egna fastigheter. Du svarar anonymt, och informationen kommer enbart att användas i det här projektet – dels för en rapport om möjligheterna för klimatcertifiering för fastigheter med utgångpunkt i Malmö och Vejle (Danmark), dels för en forskningsartikel kring förutsättningarna för en klimatcertifiering i Sverige.

Läs mer och besvara enkäten här!

Uppföljning av fastighetsägarenkäten

Fastighetsägare Sofielunds verksamhet bygger på den handlingsplan som fastställdes 2014-15 och enligt den ska sju områden vara prioriterade: Tryggt och säkert, Rent och snyggt, Trafik och tillgänglighet, Stadsmiljö, Hållbar utveckling, Medlemsnytta och Kommunikation.

De stora frågorna har kretsat mycket kring Tryggt och säkert samt Rent och snyggt, områden som prioriterades högst i fastighetsägarenkäten, i boendedialoger och bland företagen. Arbetet har bland annat resulterat i den första forskningsrapporten från Malmö Högskola och gett oss ett “nolläge” av upplevelsen av trygghet i området.

Det här arbetet fortsätter två år till med bland annat en ny fastighetsägarenkät som är ute. Insatserna mot kriminalitet och att skapa tryggare boendemiljöer har ökat kraftigt i samarbete med fastighetsägare, verksamheter och myndigheter.

Sofielundspatrullen

I enkäten pekades nedskräpning och klotter ut som en viktig faktor för att känna stolthet över ett område. Sofielundspatrullen blir en nysatsning, även om den varit igång i mindre skala ett tag. Nu dras arbetsmarknadsprojektet igång i full skala från mars och förlängs ett helt år. Inom kort finns deltagare som inte bara ska hålla rent och snyggt i området utan även arbeta med andra trivselfrågor.

Kring klotter ramlar mycket på plats, avtal är snart skrivna för flera fastighetsägare. Över 100 elskåp har nu fått affischramar och resterande ingår i ett konst och kulturprojekt. Inom stadsmiljöfrågor är fokus på de stora stråken och hur de kan göras tillgängligare, förtätas och hur fler fysiska platser kan skapas. Trafiken är ett problem i området. Efter boendeparkering i södra delen är det nu dags för resten av området.

Ny trygghetsenkät på väg

Nu startar del två av trygghetskartläggningen inom Sofielundsområdet, den här gången för hela Sofielund med industriområde, Annelund och Lönngården. Fastighetsägarenkäten kommer både i skriftlig version och som webbenkät. Det blir även en specialenkät för alla som hyr ut lokaler.

Innehåll

Enkäten omfattar den här gången även frågor om vilken betydelse som Fastighetsägare Sofielund haft efter sitt första år, även om en del satsningar på grund av budgetramar dragit ut på tiden.

Tanken är att vi ska mäta tryggheten även i del tre av enkäten. Till denna söker föreningen medel från Brottsförebyggande rådet, BRÅ