Stadgar för Fastighetsägare BID Sofielund, ideell förening
antagna vid årsmötet i september 2014

§ 1 Föreningens nam
Föreningens namn är Fastighetsägare BID Sofielund, ideell förening.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Malmö.

§ 3 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att

 • främja samarbete mellan fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byalag, hyresgäster och näringsliv i Norra och Södra Sofielund samt mellan fastighetsägarna, Malmö Stad och andra aktörer i syfte att gagna en positiv utveckling i Sofielund.
 • skapa ett långsiktigt trygghetsarbete för att öka den kollektiva styrkan bland fastighetsägare och boende i området
  bidra till en långsiktig social hållbarhet i samverkan med staden, myndigheter och verksamheter
 • främja en positiv bild, ökad attraktivitet och stolthet över Sofielund samt
  verka för god fastighetsförvaltning som ska bidra till ett socialt stabilt och attraktivt område
 • Som grund för föreningens verksamhet fastställs en handlingsplan som innehåller konkreta mål på kort och lång sikt. Handlingsplanen följs upp och revideras en gång per år eller, om styrelsen så beslutar, oftare.

§ 4 Medlemsavgift och serviceavgift
Medlemsavgiften är lika för alla och fastställs av årsmötet.
För att täcka kostnaderna för den grundläggande verksamhet som är föreningens syfte betalar varje medlem en serviceavgift vars storlek fastställs av årsmötet. Avgiftens storlek sätts i förhållande till medlemmens verksamhet i Sofielund och grundas på upplåten bostadsyta respektive lokalyta eller annan beräkningsgrund som styrelsen beslutar.

§ 5 Medlemskap
Medlem i föreningen kan vara flerbostads- och lokalfastighetsägare, bostadsrätts- föreningar och sammanslutningar av villaägare i s.k. byalag inom Norra och Södra Sofielund.
Inträde i föreningen sker genom ansökan och efter beviljande, betalning av medlems- och serviceavgift.

Uteslutning av medlem sker genom beslut av styrelsen, om medlems- och serviceavgift inte betalts inom föreskriven tid, om medlem inte följer stadgarna eller i det fall styrelsen finner att medlemmen motarbetar föreningens ändamål.

Medlem ska meddela eventuellt utträde ur föreningen inför kommande verksamhetsår senast den 31 oktober.

§ 6 Styrelse
Årsmötet väljer föreningens styrelse.
Styrelsen leder och ansvarar för föreningens verksamhet.
Styrelsen består av 9-15 ordinarie ledamöter, som väljs på ett år i taget.
Styrelsen har rätt att inom sig utse arbetsutskott och i övrigt fördela uppgifter. Styrelsen har rätt att adjungera ledamöter.
För att styrelsen ska vara beslutsför ska minst hälften av de ordinarie ledamöterna vara närvarande.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 8 Revision
Årsmötet utser en revisor för granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning.

§ 9 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång.

Motioner som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före dagen för årsmötet. Kallelse till årsmöte sker via föreningens hemsida tidigast sex och senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall senast tre veckor före årsmötet presentera föredragningslista, motioner jämte styrelsens utlåtande samt i övrigt nödvändiga handlingar på föreningens hemsida.

På årsmöte får medlem delta med en röst. För årsmötesbeslut fordras enkel majoritet av närvarande medlemmars röster utom i frågor rörande stadgeändring och upplösning. Val sker med slutna sedlar om medlem så begär. Vid lika röstetal skiljer lotten.

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Valavordförandeförmötet
 2. Valavsekreterareförmötet
 3. Valavtvåjusteringsmän,tillikarösträknare
 4. Frågan om årsmötets utlysande
 5. Behandling av styrelsens berättelse med resultat- och balansräkning förgångna verksamhetsåret
 6. Revisornsberättelse
 7. Fråganomansvarsfrihetförstyrelsen
 8. Fastställandeavmedlemsavgiftochserviceavgiftförkommandeverksamhetsår
 9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året.
 10. Behandling av propositioner.
 11. Behandling av motioner.
 12. Val av föreningens ordförande
 13. Val av ledamöter till föreningsstyrelsen
 14. Val av revisor
 15. Val av två ledamöter till valberedning, varav en är sammankallande.

§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls om styrelsen, revisor eller minst hälften av medlemmarna begär detta. Kallelse till extra årsmöte sker skriftligen senast fem veckor före extra årsmöte.

§ 11 Stadgeändring
Stadgeändring kan göras på två medlemsmöten efter varandra varav det ena är ordinarie årsmöte. Minst två tredjedelar av närvarande medlemmar ska rösta för stadgeändringen på båda mötena för att denna ska träda i kraft.

§ 12 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie eller extra årsmöte med minst tvåtredjedels majoritet av närvarande medlemmar.
Vid upplösning av föreningen skall föreningens nettotillgångar återbetalas till medlemmarna i förhållande till betald serviceavgift och eventuella ytterligare projektmedel.