BIDing on cities

Ny rapport om BID:s i Malmö och USA skriven av Michael Port i sin mastersutbildning vid Lunds universitet. Rapporten är på engelska och fokuserar mycket på hur olika BID:s påverkar långsiktig hållbarhet i ett område.

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

BRÅ:s rapport kring nuläge och analyser av det brottsförebyggande arbetet i Sverige, som publicerades under 2018.

Trygghetskommissionens rapport om BID (eller som de kallar AMP, Affärs- och MedborgarPlats). Trygghetskommissionen med Fredrik Reinfeldt i spetsen fick i uppdrag av Svensk Försäkring att se över olika partnerskapsprocesser i Sverige, exempelvis BID. En förstudie utifrån rapporten görs nu av en konsultfirma där bland annat ett kunskapscenter kring de här frågorna utreds och var det kan etableras i Sverige. Förstudien ska presenteras 12 november och vi återkommer med resultat. Här kan du läsa hela rapporten från juni 2018

Fastighetsägare och områdesutveckling: Utgångspunkter för BID Sofielund

Av Helena Bohman och Ola Jingryd vid Urbana studier på Malmö högskola, april 2015

Blågröna lösningar i Sofielund

Johanna Alkan Olsson och Helena Hansson vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet har studerat de problem som uppstår i Sofielund när det blir skyfall.

Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet

En studie från från fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Ämnet är kommunal planering för social hållbarhet samt Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö.

Bottom up och Top down

En uppsats från institutionen för kulturgeografi vid Lunds universitet. Uppsatsen handlar om gräsrotsorganisationers roll i kommunal planering och är en fallstudie av gatufesten på Norra Grängesberg i Sofielund i Malmö. Den fokuserar på vad kulturen och kreativiteten har för roll och vad det medför, om dessa aspekter medför begränsningar och särskilda spelregler – och möjliga konsekvenser för gräsrotsorganisationer.

Destinationsanalys Sofielund

Rapporten Destinationsanalys Sofielund är gjord av ÅF på uppdrag av gatukontoret och BID-processen i Sofielund. Den beskriver hur området runt stationen kan göras tryggare och hur vi kan skapa spännande mål som attraherar fler att besöka området.

Stadsdelsatlas Sofielund

Stadsdelsatlas Sofielund är gjord av White Arkitekter på uppdrag av gatukontoret och Fastighetsägare Sofielund. Den beskriver den mångfald av verksamheter som finns i Sofielund: 1 200 stycken.

Rapport från INTA 41-mässan i Malmö i april 2018

Läs rapporten från mässan INTA 41 den 16–17 april, som BID Sofielund var en del av.

”Utvecklingen av brott och otrygghet i norra och södra Sofielund”

En effektutvärdering av Fastighetsägare Sofielunds arbete

FoU-rapport 2017:1

Av Karl Kronkvist och Anna Karin Ivert,

Institutionen för kriminologi, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola 2017

”Arbetsintegrerade sociala företag”

Lägesrapport, utmaningar och möjliga utvecklingsområden 2016-02-15

Av Erika Augustinsson

Mötesplats Social Innovation 2016

”Komplexa problem, lokala lösningar”

En kartläggning av samverkansarbetet inom Malmö stads omådesprogram

Av Susanne Edéus

Mastersuppsats vi Statsvetenskapliga institutionen. Lunds universitet 2016

”Tillfälliga bostäder och en tillfällig vistelseort?”

En studie om kommuners förhållningssätt till lagen om gemensamt mottagande av nyanlända.

Av Linnéa Lindemann

Mastersuppsats vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 2016

”Tillsammans mot brott”

Ett nationellt brottsförebyggande program

Regeringens skrivelse 2016/17:126

”Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring”

Lokalt utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö

Av Sandra Karlsson

Doktorsavhandling i planering och beslutsanalys, med inriktning mot urbana och regionala studier, 2016:14 KTH Kungliga Tekniska högskolan